Uslovi korišćenja

Ovaj veb-sajt vam je omogućio Vecom Beauty System d.o.o., Trg Kralja Aleksandra 2/4, 18000 Niš, Srbija. Informacije koje se nalaze na ovom veb-sajtu o kompaniji Vecom Beauty System d.o.o. (u daljem tekstu: Vecom), kompanijama koje su povezane sa Vecom-om i trećim licima prikupljene su sa najvećom mogućom pažnjom. Ne možemo, međutim, da jemčimo za celovitost i tačnost informacija. Vecom ne preuzima odgovornost za eventualne greške u sadržaju ovog veb-sajta. Saopštenja o tome šta se očekuje u budućnosti, a koja se nalaze na ovom veb-sajtu izneta su shodno našim najboljim znanjima i uverenjima. Međutim, rezultati koje Vecom bude ostvario u praksi mogu se znatno razlikovati od tih predviđanja, zato što zavise od čitavog niza činilaca konkurentne i makroekonomske prirode koji su, u nekim slučajevima, van kontrole kompanije Vecom. Ne dovodeći ni na koji način u pitanje nijednu zakonsku obavezu da ispravi takva saopštenja koja se odnose na budućnost, Vecom nema nameru da neprestano ažurira sve prognoze iznete na ovom veb-sajtu.

Pristupajući ovom veb-sajtu, Vi bez ograničenja ili rezervi prihvatate opšte uslove korišćenja veb-sajta.

Opšti uslovi korišćenja ovog veb-sajta

1. Autorska prava

Stranice na našem veb-sajtu zaštićene su zakonom o autorskim i srodnim pravima. To konkretno znači da svako reprodukovanje, prilagođavanje, prevod, arhiviranje i obrada u drugim medijima, uključujući tu i arhiviranje ili obradu u elektronskim medijima, podležu zaštiti autorskih prava. Svako korišćenje, u celosti ili u delovima, nalaže da se prethodno dobije pismena dozvola kompanije Vecom Beauty System d.o.o., u daljem tekstu: Vecom. I sadržaj i struktura veb-sajta zaštićeni su zakonom o autorskim i srodjim pravima. Za svako reprodukovanje informacija ili podataka, posebno korišćenje tekstova ili delova tekstova ili vizuelnog materijala (to se ne odnosi samo na strane dostupne za štampu) potrebna je prethodna pismena dozvola Vecom-a. Vecom zadržava prava na distribuciju i reprodukovanje. Ta prava u celosti važe i kada se slike automatski ili ručno arhiviraju.

Vecom-ove strane dostupne za štampu mogu se koristiti isključivo u neprofitne svrhe. Vecom-ove strane dostupne za štampu koje su reprodukovane i/ili elektronski modifikovane u neprofitabilne svrhe moraju nositi oznaku kopirajta “© [godina] Vecom Beauty System d.o.o. Sva prava zadržana”.

2. Žigovi

Logo Vecom-a i svi nazivi proizvoda i/ili oprema proizvoda na ovim stranicama registrovani su robni žigovi u vlasništvu Vecom Beauty System d.o.o., njenih podružnica, pridruženih kompanija, nosilaca licenci ili partnera u zajedničkim ulaganjima. Izričito je zabranjeno svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba tih robnih žigova i to predstavlja kršenje zakona o robnim žigovima, zakona o kopirajtu, drugih zakonskih propisa o intelektualnoj svojini ili nelojalnoj konkurenciji.

3. Odricanje od odgovornosti za veb-sajtove trećih lica

a. Stranice ovog veb-sajta sadrže linkove (hiperlinkove) za druge veb-sajtove kojima upravljaju treća lica i čiji sadržaj nije poznat kompaniji Vecom. Kompanija Vecom samo olakšava pristup takvim veb-sajtovima i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha naših linkova do veb-sajtova trećih lica jeste da vam olakša snalaženje na internetu. Izjave na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na našem veb-sajtu. Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama.

b. Kada je reč o veb-sajtovima do kojih vode hiperlinkovi sa veb-sajta kompanije Vecom, vlasnici tih veb-sajtova snose isključivu odgovornost za sadržaj tih stranica kao i za prodaju proizvoda koji su na njima ponuđeni i rukovanje narudžbinama u vezi s tim proizvodima.

c. Vecom ne snosi odgovornost za kršenje autorskih prava, robnih žigova ili druge intelektualne svojine ili ličnih prava na stranicama do kojih vodi neki hiperlink.

d. U slučaju porudžbine ili bilo kakvog drugog pravnog posla u vezi sa nekom transakcijom, ugovor se sklapa isključivo između korisnika i vlasnika odgovarajućeg veb-sajta, ili između stranke koja robu nudi ili lica koje je zastupa a ni u kom slučaju između kompanije Vecom i korisnika. Molimo vas da uzmete u obzir opšte poslovne uslove ponuđača na veb-sajtu do koga vodi hiperlink.

4. Opšte odricanje od odgovornosti

Svaka odgovornost kompanije Vecom za štetu proisteklu iz upotrebe ovog veb-sajta – bez obzira na pravni razlog, uključujući tu i zakonski prestup – ograničena je na štetu prouzrokovanu s umišljajem ili teškim nehatom. U meri u kojoj postoji zakonska odgovornost kompanije Vecom usled kršenja materijalnih ugovornih obaveza, ukupni iznos svakog potraživanja na ime štete ograničen je na predvidljivu štetu. To se ni na koji način ne odražava na odgovornost koju kompanija Vecom snosi na osnovu primenjivog zakona o odgovornosti za proizvod ili bilo kojih drugih garancija. Nijedno navedeno ograničenje odgovornosti ne primenjuje se ni u slučaju štete po život, telesne povrede ili zdravstvenog oštećenja nekog lica.

Vecom ulaže velike napore da svi veb-sajtovi kompanije Vecom budu bezbedni od virusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. S tog razloga, preporučujemo da se postarate da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa (na primer, primenom skenera za virus) pre no što preuzmete dokumente i podatke.

Vecom ne jemči da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga ponuđenih na veb-sajtu kompanije Vecom, niti da će te usluge uvek biti na raspolaganju.

5. Predviđanja i izjave o namerama

Izjave usmerene ka budućnosti na ovom internet sajtu iznete su u skladu sa našim najboljim saznanjima i uverenjima. Međutim, rezultati koje Vecom stvarno postigne mogu se znatno razlikovati od tih izjava usmerenih ka budućnosti, zato što zavise od čitavog niza činilaca konkurentne i makroekonomske prirode koji su u nekim slučajevima van kontrole kompanije Vecom. Ne dovodeći u pitanje nijednu zakonsku obavezu u vezi sa ispravljanjem tih izjava usmerenih ka budućnosti, Vecom nema nameru da neprestano ažurira takve izjave sadržane na ovom veb-sajtu.

6. Proizvodi kompanije Vecom

Proizvodi prikazani na ovom internet veb-sajtu primeri su proizvoda koji se mogu dobiti od kompanija Vecom širom sveta. Vecom ne garantuje da se proizvodi koji su prikazani na sajtu mogu dobiti i u vašoj zemlji. Ako želite da proverite da li je određeni proizvod kompanije Vecom na raspolaganju u vašoj zemlji, molimo vas da nas kontaktirate pomoću forme na “Kontakt” stranici.

This site is registered on wpml.org as a development site.